สำหรับระบบ shipping api ถือเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ระบบการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นระบบที่จะช่วยให้การทำงานเหล่านี้เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า สิ่งที่ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง